INSTRUMENTS...........................................................INSTRUMENTY

Voile...........................................Żagiel
Voile...........................................Żagiel

 

 

 

Rzeźba "Żagiel" (na lewo,  widać nawet tę samotną strunę w środku) jest dzieckiem innej rzeźby, która została nazwana po powstaniu, a nie, jak zazwyczaj, na etapie projektowania. Jest to DNA z 2000 roku. Inspiracja nadeszła z przeczucia podwójnej spirali DNA, zanim jeszcze stała się ona ogólnie znana - patrz niżej.

 

Pozostało zamknąć konstrukcje. Powstały pudłą rezonansowe.

 

 

 

A gauche, c'est la sculpture "Voile" ( on y voit même cette corde solitaire en vertical ). Elle est un enfant d'une inspiration intérieure qui est venue grâce à la visualisation  de deux hélices de l'ADN, bien avant leurs notoriété - une sculpture de 2000.  Photo plus bas.

 

Ce que resait à faire : fermer la construction. La boîte de résonance fut née.

ADN..............................DNA
ADN..............................DNA

 Początek miał miejsce 10 lat po spotkaniu z niebywałym artystą o bogatej duszy, Jean Weinfeldem, dawnym uczniem Bauhasu. To on nauczył Andrzeja Króla budowania instrumentów strunowych i przekazał mu swoje narzędzia lutnicze. Rzecz dojrzewała, aż pewnego dnia struna włożona w rzeźbę wydała piękny dźwięk. Ta rzeźba, "Żagiel" zapoczątkowała serię instrumentów nazwanych "Wspaki". A zwykły kij od szczotki został ojcem serii o nazwie "Kij".

 


Tout a commencé 10 ans après la rencontre d'un artiste complex et incroyable, Jean Weinfeld, ancien élève de Bauhaus. Il a initié Andrzej Krol à fabriquer des instruments à cordes et lui a légué ses outils de lutherie. La chose mûrissait jusqu'au moment où une corde installée dans une sculpture a émi un beau son. Cette sculpture, "Voile", a donné naissance à une gamme d'instruments nommés Wspak ('à l'envers'). Et un simple bâton fut à l'origine de serie appelée Kij ('bâton').


MUZYKA na WSPAKI

 Mały Wspak / Petit Wspak 

VIDEO Wspak lira korbowa / Wspak vielle à roue

Hurdy-gurdy


Mały Wspak, menzura 69,3 cm
Mały Wspak, menzura 69,3 cm